Phone contact

Sales: (84-28) 6285 6368 | (84-24) 6262 7268
Support: (84) 19001563

Cart content

Cấp phép sử dụng điện thoại IP - phần 2

20/09/2016
by Toan Nguyen Quang

Nguyên lý hoạt động của các phương thức cấp phép sử dụng tự động cho điện thoại IP

1. Phương thức cấp phép sử dụng thông qua giao thức DHCP

Cấp phép sử dụng giao thức DHCP

Bước 1: Nhập địa chỉ MAC của điện thoại IP vào phần mềm tạo tệp cấu hình, tạo tệp cấu hình cho từng điện thoại IP

Bước 2 Tải lên các tệp cấu hình lên máy chủ tổng đài

Bước 3: Cấu hình bổ sung đường dẫn URL lưu tệp cấu hình cho máy chủ DHCP  

Bước 4: Khởi động điện thoại IP. Trong quá trình nhận cấp phát địa chỉ IP động, điện thoại IP sẽ nhận được URL chứa tệp cấu hình cho mình. Cụ thông thông qua hai bản tin sau:

SUBSCRIBE sip:MAC%[email protected] SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 172.18.32.197:5060;branch=z9hG4bK458721093;rport From: ;tag=1692014507 To: Call-ID: [email protected] CSeq: 20000 SUBSCRIBE Contact: X-Grandstream-PBX: true Max-Forwards: 70 User-Agent: Grandstream GXP1628 1.0.2.7 Expires: 0 Supported: replaces, path, timer Event: ua-profile;profile-type="device";vendor="Grandstream";model="GXP1628";version="1.0.2.7" Accept: application/url Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REFER, UPDATE, MESSAGE Content-Length: 0

 

Mô tả bản tin SUBSCRIBE như sau:

- Request URI user part: Chứa địa chỉ MAC của điện thoại IP với định dạng sau MAC%3A000B82273B89

- Contact: Địa chỉ IP và cổng của điện thoại IP

- User-Agent: Chưa thông tin NSX, Model và firmware version

- Event: Contains information about the phone like ua-profile, profile-type, vendor, model and version

Bước 5: Tiếp theo là nhận bản tin SIP NOTIFY

NOTIFY sip:172.18.32.197:5060 SIP/2.0 Via:SIP/2.0/UDP 172.18.0.10:5060;branch=z9hG4bK-d8754z-6b22332837742742-1---d8754z-;rport Max-Forwards: 70 Contact: To: From: ;tag=e32c0d70 Call-ID: MzAyOWYxNmUwMGJkZmQ4MDNjYTBiM2EwN2NkNDkwNjY. CSeq: 1 NOTIFY Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, INFO, MESSAGE Content-Type: application/url Supported: replaces User-Agent: MyPBX_101 Event: ua-profile Content-Length: 52 Message Body: http://172.18.0.10:5481/provisioning/cfg000B82273B89

Bước 6: Điện thoại IP nhận được tệp cấu hình, tự cập nhật cấu hình và nếu thành công thì điện thoại IP đã sẵn sàng.

2. Cài đặt sẵn Zero Touch

Phương thức này chỉ khác phương thức cấp phép sử dụng thông qua giao thức DHCP ở việc thay Bước 3 và Bước 4 thành một bước cấu hình sẵn trên điện thoại IP một liên kết URL lưu trữ sẵn tệp cấu hình hoặc trên tổng đài đặt trong mạng LAN có cơ chế tự gửi bản tin NOTIFY cấp tệp cấu hình cho điện thoại IP

3. Cài đặt chuyển hướng tới một máy chủ cấp phép chỉ định

Hai phương thức trên (1,2) chỉ được áp dụng trong môi trường mạng nội bộ bởi cơ chế phát tán của giao thức DHCP và thông tin lớp vật lý của mạng. Để cấp phép sử dụng điện thoại tự động trong môi trường Internet, Phương thức Cài đặt chuyển hướng tới một máy chủ cấp phép chỉ định hay được sử dụng.

Chuyển hướng tới một máy chủ cấp phép chỉ định

Bước 1: Điện thoại IP được nhà sản xuất cài đặt sẵn, trước khi xuất xưởng, trỏ một địa chỉ máy chủ HTTP được đặt trên Internet. Khi điện thoại IP khởi động, bản tin SUBSCRIBE sẽ được chuyển trực tiếp tới máy chủ HTTP này.

Bước 2: Khi nhận được bản tin SUBSCRIBE máy chủ HTTP sẽ chuyển hướng tới máy chủ cấp phép sử dụng chứa thông tin cấu hình

Bước 3: Thông tin cấu hình của điện thoại IP được lưu sẵn trên máy chủ cấp phép. Sau khi tiếp nhận yêu cầu từ máy chủ HTTP, máy chủ cấp sẽ gửi thông tin cấu hình cho điện thoại IP.

Bước 4: Điện thoại IP nhận được thông tin cấu hình và đăng ký với tổng đài

4. Cài đặt tự động cấp phép

Phương thức này hoạt động giống như phương thức Cài đặt chuyển hướng tới một máy chủ cấp phép chỉ định với bổ sung tính năng điều khiển điện thoại IP từ xa để có thể can thiệt trực tiếp tới bất kỳ điện thoại IP nào khi cần thiết.